Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทย เพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทย เพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

นำเสนอภาพรวมของกลไกเชิงสถาบันในขั้นตอนการเจรจา ความตกลงการค้าและการลงทุน และกลไกเชิงสถาบันตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกและของประเทศอื่นที่น่าสนใจ ศึกษาการบูรณาการวิธีการและหน่วยงานต่าง ๆของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และกรณีศึกษาการบูรณาการจากประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา วิเคราะห์กรณีศึกษากลไกเชิงสถาบันทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา อุปสรรคทางการค้าด้านเทคนิค การลงทุน และบริการทางการเงิน รวมถึงข้อเสนอสำหรับพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทย เพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)382.09593 ศ735ก 2561CHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)HF1411 ศ735ก 2561CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98611CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram