Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทย เพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทย เพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

นำเสนอภาพรวมของกลไกเชิงสถาบันในขั้นตอนการเจรจา ความตกลงการค้าและการลงทุน และกลไกเชิงสถาบันตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกและของประเทศอื่นที่น่าสนใจ ศึกษาการบูรณาการวิธีการและหน่วยงานต่าง ๆของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ และกรณีศึกษาการบูรณาการจากประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา วิเคราะห์กรณีศึกษากลไกเชิงสถาบันทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา อุปสรรคทางการค้าด้านเทคนิค การลงทุน และบริการทางการเงิน รวมถึงข้อเสนอสำหรับพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทย เพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)382.09593 ศ735ก 2561CHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)HF1411 ศ735ก 2561CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98611CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram