Home  /  TAIC New Arrivals


การจัดการความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพในอาเซียน

อธิบายแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้งและสันติภาพ ศึกษาการเข้ามายึดครองของชาติตะวันตกและสร้างอาณานิคมซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหาหนึ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการเข้ามาของจักวรรดิญี่ปุ่น และการปกครองประเทศฟิลิปปินส์ของสหรัฐอเมริกา นำเสนอความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพในประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ติมอร์ เลสเต เมียนมา มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ทะเลจีนใต้ และกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเทศไทย