รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561

รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561

นำเสนอข้อมูลภาพรวมความเคลื่อนไหวของการศึกษาไทยในด้านต่าง ๆ เริ่มจากความเป็นมาและบริบทของการศึกษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย และการปฏิรูปการศึกษาในอดีต กล่าวถึงระบบการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหาร การจัดการ การมีส่วนร่วมทางการศึกษา การจัดสรรงบประมาณและการลงทุนเพื่อการศึกษา ศึกษาการพัฒนาคุณภาพและการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้อมูลและสถิติที่สำคัญเกี่ยวกับการเข้าถึงการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ให้ข้อมูลการศึกษานานาชาติในประเทศไทยทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา รวมถึงทิศทางการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย

updated by Sumal Chausaraku

views 19