มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

นำเสนอหลักการกำหนดและเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติ กล่าวถึงมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 คุณธรรม ทักษะ และความรู้ที่จำเป็นบนฐานค่านิยมร่วม สู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา อธิบายผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาสำหรับแต่ละระดับการศึกษา อธิบายแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติของหน่วยงานระดับนโยบาย และระดับสถานศึกษา และแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน/เขตพื้นที่ และระดับชาติ

updated by Sumal Chausaraku

views 54