Home  /  TAIC New Arrivals


6 ปี สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์

รวบรวมบทคัดย่อผลงานวิจัย สรุปการเสวนาและประชุมวิชาการ และผลการดำเนินโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม นำเสนอข้อมูลสำคัญจากงานวิจัย 6 เรื่องทั้งที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ได้แก่ การศึกษาระบบการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย ปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค การศึกษาปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกับพยานหลักฐาน การพัฒนาระบบการจัดการคดีการเมืองในศาลยุติธรรม และการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม