แนวทางการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของชุมชน นำเสนอระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานและการท่องเที่ยว วิเคราะห์การศึกษาปัญหาอุปสรรค และปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาโบราณสถานเพื่อนการท่องเที่ยว กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร พิมาย พนมรุ้ง ศรีเทพ เมืองสิงห์ ภูพระบาท พระนครคีรี รวมถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98534CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 38