Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


แรงงานข้ามชาติลาวภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แรงงานข้ามชาติลาวภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นำเสนอปัญหาแรงงานข้ามชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยการวิเคราะห์แนวคิดการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ (The new economics of migration) และแนวคิดการข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเข้าสู่การจ้างงานของแรงงานข้ามชาติลาวในระบบภาคอุตสาหกรรม กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและสถารการณ์และแนวโน้มของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ศึกษาการจัดการแรงงานและปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงงานข้ามชาติ รัฐ และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ผ่านการอธิบายภูมิหลังชีวิต เรื่องเล่าและบทสนทนาของแรงงาน นายจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ วิเคราะห์การตัดสินใจย้ายถิ่นของแรงงานลาวที่มีสาเหตุจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม ทัศนคติ และวิธีการเข้ามาของแรงงาน ทั้งที่ผ่านการจ้างงานต่างด้าวระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่สัญญา การพิสูจน์สัญชาติ และที่เข้ามาโดยผิดกฎหมาย ร่วมด้วยนโยบายและปฏิบัติการของรัฐในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98694CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram