อิสลามกับการเมือง

อิสลามกับการเมือง

นำเสนอหลักการเบื้องต้นของอิสลามกับการเมือง กล่าวถึงหลักธรรมในอิสลาม สังคมอิสลามและแบบแผนวิถีชีวิตมุสลิม ศึกษาแนวคิดว่าด้วยรัฐ อำนาจอธิปไตย และการเมืองการปกครองในอิสลาม วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอิสลามการเมือง (Political Islam) และอิสลามนิยม (Islamism) อิสลามกับประชาธิปไตย และหลักการปรึกษาหารือ หรือรูซอ รวมถึงแนวคิดเรื่องสงคราม และสันติภาพในอิสลาม และองค์การความร่วมมืออิสลาม Organization of Islam Cooperation (OIC)


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98515CHECK SHELVES
Political Science Library297.272 ส654อCHECK SHELVES
Political Science Library297.272 ส654อCHECK SHELVES
Political Science Library297.272 ส654อCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)297.272 ส654อ 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)297.272 ส654อ 2562CHECK SHELVES
Arts LibraryBF173.7 ส227อCHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 37