ศาสนากับความรุนแรง

ศาสนากับความรุนแรง

รวบรวมบทวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับความรุนแรงของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ศึกษาจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งในศตวรรษที่ 21 จากการผูกขาดศาสนา การอยู่ร่วมกัน และความล้มเหลวของสังคมพหุวัฒนธรรม นำเสนอกรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับมิติทางการเมือง การใช้ศาสนาในการสร้างความมั่นคงทางการเมือง อุดมการณ์พุทธศาสนา-ชาตินิยม ที่ส่งผลต่อชาวมุสลิมโรฮิงญา กล่าวถึงการปฏิวัติอินโดนีเซียและปัญหาว่าด้วยกฎหมายอิสลาม ชาวซิกข์และปฏิบัติการสันติวิธีและการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทและรัฐในประเทศไทยกับพม่า รวมถึงกระแสการหวาดกลัวอิสลามในประเทศไทยและข้อถกเถียงเรื่องพุทธศาสนาประจำชาติไทยในรัฐธรรมนูญ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98581CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)201.76332 ศ379 2562DUE 30-09-21
Central Library (5th Floor)201.76332 ศ379 2562CHECK SHELVES
Arts LibraryBL65.V55 ศ228DUE 14-12-21

updated by Sumal Chausaraku

views 40