สมุดปกขาว BCG in Action การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว

สมุดปกขาว BCG in Action การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว

นำเสนอการใช้ BCG Model ได้แก่ การบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circle Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร พลังงานและเคมีชีวภาพ การแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจหมุนเวียน ศึกษาแนวคิดการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Model และกรอบตัวอย่างทิศทางแต่ละสาขายุทธศาสตร์ รวมถึงกลยุทธ์และข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย สอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98594CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 45