รายงาน เรื่อง: การศึกษาวิเคราะห์แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยีการเตรียมพร้อมเพื่อการก้าวผ่าน กรณีศึกษา: แรงงานในภาคการผลิตและบริการ

รายงาน เรื่อง: การศึกษาวิเคราะห์แรงงานกับผลกระทบจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยีการเตรียมพร้อมเพื่อการก้าวผ่าน กรณีศึกษา: แรงงานในภาคการผลิตและบริการ

ศึกษาแนวโน้มการใช้นวัตกรรมสมาร์ทเทคโนโลยีของโลก ปัจจัยที่ทำให้ดิสรัปทีฟเทคโนโลยี (disruptive technology) มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และบทเรียนจากต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบ กล่าวถึงอนาคตของหุ่นยนต์-เอไอ และสมาร์ทเทคโนโลยีของไทย เปรียบเทียบปัจจัยขับเคลื่อนการลงทุนเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของประเทศอาเซียน นโยบายการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากภาครัฐ และผลสำรวจเกี่ยวกับผลกระทบแรงงานจากเทคโนโลยี วิเคราะห์กรณีศึกษาการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวผ่านของผู้ประกอบการไทยภาคอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มธุรกิจบริการ-ค้าส่ง-ค้าปลีก และธนาคารไทยพาณิชย์ รวมถึงนำเสนอแนวคิดเชิงผลกระทบแรงงานจากดิสรัปทีฟเทคโนโลยีในส่วนของผู้ประกอบการ ภาคแรงงาน ภาควิชาการและการศึกษา และหน่วยงานรัฐ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98411CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 22