Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์: มุมมองใหม่ในการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม

มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์: มุมมองใหม่ในการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม

สำรวจมรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพ (intangible heritage) ทั้งในด้านแนวคิดและการนำไปปฏิบัติ อภิปรายเรื่องพื้นฐานที่เกี่ยวกับปัญหาความยุ่งยากของมรดกวัฒนธรรมในศตวรรษที่21กับงานด้านพิพิธภัณฑ์ การสงวนรักษาในระดับสากล การสงวนรักษาวัฒนธรรมและการทำงานด้านพิพิธภัณฑ์และชุมชน วิเคราะห์กรณีศึกษาของพิพิธภัณฑ์ทั้ง 5 แห่งในภูมิภาคยุโรป อเมริกาเหนือ และแปซิฟิก ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินิวซีแลนด์ เทปาปา ทองกาเรวาในฐานะที่ให้ความสำคัญกับการเล่าเรื่องมากกว่าการจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมวานูอาตูในพอร์ตวิลา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอเมริกันอินเดียน พิพิธภัณฑ์ฮอร์นิแมน และพิพิธภัณฑ์เก บรองลี


LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library306 อ427มCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98359CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 อ427ม 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 อ427ม 2562CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram