Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์: มุมมองใหม่ในการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม

มรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพกับพิพิธภัณฑ์: มุมมองใหม่ในการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม

สำรวจมรดกวัฒนธรรมที่ไม่เป็นกายภาพ (intangible heritage) ทั้งในด้านแนวคิดและการนำไปปฏิบัติ อภิปรายเรื่องพื้นฐานที่เกี่ยวกับปัญหาความยุ่งยากของมรดกวัฒนธรรมในศตวรรษที่21กับงานด้านพิพิธภัณฑ์ การสงวนรักษาในระดับสากล การสงวนรักษาวัฒนธรรมและการทำงานด้านพิพิธภัณฑ์และชุมชน วิเคราะห์กรณีศึกษาของพิพิธภัณฑ์ทั้ง 5 แห่งในภูมิภาคยุโรป อเมริกาเหนือ และแปซิฟิก ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินิวซีแลนด์ เทปาปา ทองกาเรวาในฐานะที่ให้ความสำคัญกับการเล่าเรื่องมากกว่าการจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมวานูอาตูในพอร์ตวิลา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอเมริกันอินเดียน พิพิธภัณฑ์ฮอร์นิแมน และพิพิธภัณฑ์เก บรองลี


LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library306 อ427มCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98359CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 อ427ม 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)306 อ427ม 2562CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram