ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯให้เท่าเทียม

ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯให้เท่าเทียม

นำเสนอภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในระบบภาษีไทย หลักการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และความสำคัญของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในโครงสร้างการคลังด้านรายได้ของไทย วิเคราะห์สภาพปัญหาของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและพฤติกรรมของผู้เสียภาษีของไทย ศึกษาปัญหาและภาพรวมมาตรการรายจ่ายภาษี การเก็บภาษีจากกลุ่มคนที่มีเงินได้สูง หรือ Top 1% และผลกระทบของการปรับนโยบายภาษีที่มีต่อระดับความเหลื่อมล้ำทางรายได้ รวมถึงแนวทางปฏิรูปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98505CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 975 พ811 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)336.24 ว811 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)336.24 ว811 2562CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 13