อาริสโตเติลในสังคมไทย: รวมบทความคัดสรรจากการประชุมวิชาการ “อาริสโตเติลในสังคมไทย” จัดโดยสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

อาริสโตเติลในสังคมไทย: รวมบทความคัดสรรจากการประชุมวิชาการ “อาริสโตเติลในสังคมไทย” จัดโดยสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

รวบรวมบทความที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ “อาริสโตเติลในสังคมไทย” เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 2,400 ปีเกิดของอาริสโตเติล สำรวจแง่มุมต่าง ๆของความสัมพันธ์และอิทธิพลด้านต่างๆของอลิสโตเติลในสังคมไทย วิเคราะห์มรดกทางปรัชญาของอาริสโตเติลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และประเด็นด้านสังคมประชาธิปไตยไทยและศาสนา ครอบคลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการแบ่งความรู้ระหว่าง Techne และ Episteme และประวัติศาสตร์แห่งความไม่ต่อเนื่องของอาริสโตเติลในสยามจนถึงการเรียนตรรกศาสตร์


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98428CHECK SHELVES
Political Science Library300.1 อ657DUE 30-09-21
Political Science Library300.1 อ657CHECK SHELVES
Political Science Library300.1 อ657CHECK SHELVES
Central Library : Chula Collection (6th Floor)อ 15 018276 2562LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)300.1 อ657 2562CHECK SHELVES
Arts LibraryH61.15 อ227CHECK SHELVES
Arts LibraryH61.15 อ227CHECK SHELVES
Arts LibraryH61.15 อ227CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 13