นโยบายต่างประเทศไทย

นโยบายต่างประเทศไทย

นำเสนอวิวัฒนาการของนโยบายต่างประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งเป็นยุคสมัยต่าง ๆ วิเคราะห์นโยบายต่างประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นบทบาทของไทยในอาเซียนและความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศมหาอำนาจ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น ครอบคลุมข้อเสนอนนโยบายต่างประเทศไทยในอนาคต โดยวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์การต่างประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้า


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98468CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)327.3 น199 2562DUE 30-09-21
Central Library (5th Floor)327.3 ป338น 2562DUE 30-09-21
Political Science Library327.3 ป338นCHECK SHELVES
Political Science Library327.3 ป338นDUE 15-12-21
Political Science Library327.3 ป338นCHECK SHELVES
Political Science Library327.3 ป338นCHECK SHELVES
Political Science Library327.3 ป338นCHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 85