เสียดินแดนมลายู: ประวัติศาตร์ชาติฉบับ Plot Twist

เสียดินแดนมลายู: ประวัติศาตร์ชาติฉบับ Plot Twist

นำเสนอการต่อรองผลประโยชน์ระหว่างสยามและอังกฤษโดยมีดินแดนมลายูเป็นตัวแลกเปลี่ยนสำคัญ ศึกษาการปกครองของสยามช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น การกำเนิดรัฐสยามสมัยใหม่ และ ทฤษฎีจักรวรรดินิยมและมุมมองจักรวรรดินิยมต่อการแสวงหาอาณานิคม กล่าวถึงการเจรจาสนธิสัญญา ค.ศ. 1909 (พ.ศ. 2452) ระหว่างสยามกับอังกฤษ และเหตุผลของสยามในการแลกดินแดนมลายู อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเจรจาในสนธิสัญญา ค.ศ. 1909 ระหว่างสยามกับอังกฤษ โดยมุ่งสำรวจปัจจัยด้าน ชาติและชาติพันธุ์ รัฐสืบทอด เศรษฐกิจและการปกครอง ภาพลักษณ์ประเทศ และนโยบายจักรวรรดินิยมอังกฤษต่อดินแดนมลายู


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98423CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.303 ธ119ส 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.303 ธ119ส 2562CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 56