สรุปรายงานภาพรวมโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย พ.ศ. 2500-2550 ศึกษาผ่านประวัติของหลายชีวิตในชุมชน

สรุปรายงานภาพรวมโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย พ.ศ. 2500-2550 ศึกษาผ่านประวัติของหลายชีวิตในชุมชน

นำเสนอการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในช่วง พ.ศ. 2500-2550 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์และสังคม ทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมของคนในสังคมไทย มุ่งศึกษาสังคมและวัฒนธรรมโดยใช้แนวคิดเรื่องบทบาท สถานภาพ โครงสร้างทางสังคม เครือข่ายทางสังคม ความหมายของสัญลักษณ์ที่คนในสังคมสร้างเพื่อสื่อสารระหว่างกันและได้รับสืบทอดกันในสังคม วิเคราะห์กรณีศึกษาครอบคลุมพื้นที่ 4 ภาค ได้แก่ ชุมชนบะขาม จังหวัดขอนแก่น ชุมชนเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย จังหวัดเชียงใหม่ และย่านนางเลิ้ง กรุงเทพมหานครฯ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98382CHECK SHELVES
Political Science Library303.4 อ112กCHECK SHELVES
Political Science Library303.4 อ112กCHECK SHELVES
Political Science Library303.4 อ112กCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303.4 อ112ก 2561DUE 31-07-21
Central Library (5th Floor)303.4 อ112ก 2561CHECK SHELVES
Arts LibraryHN700.55.Z9 อ123กCHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 2