สรุปรายงานภาพรวมโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย พ.ศ. 2500-2550 ศึกษาผ่านประวัติของหลายชีวิตในชุมชน

สรุปรายงานภาพรวมโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย พ.ศ. 2500-2550 ศึกษาผ่านประวัติของหลายชีวิตในชุมชน

นำเสนอการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในช่วง พ.ศ. 2500-2550 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์และสังคม ทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมของคนในสังคมไทย มุ่งศึกษาสังคมและวัฒนธรรมโดยใช้แนวคิดเรื่องบทบาท สถานภาพ โครงสร้างทางสังคม เครือข่ายทางสังคม ความหมายของสัญลักษณ์ที่คนในสังคมสร้างเพื่อสื่อสารระหว่างกันและได้รับสืบทอดกันในสังคม วิเคราะห์กรณีศึกษาครอบคลุมพื้นที่ 4 ภาค ได้แก่ ชุมชนบะขาม จังหวัดขอนแก่น ชุมชนเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย จังหวัดเชียงใหม่ และย่านนางเลิ้ง กรุงเทพมหานครฯ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98382CHECK SHELVES
Political Science Library303.4 อ112กCHECK SHELVES
Political Science Library303.4 อ112กCHECK SHELVES
Political Science Library303.4 อ112กCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303.4 อ112ก 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303.4 อ112ก 2561CHECK SHELVES
Arts LibraryHN700.55.Z9 อ123กCHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 11