การเมือง กฎหมาย นโยบาย: รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

การเมือง กฎหมาย นโยบาย: รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รวบรวมบทความที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในประเด็นเกี่ยวกับการเมือง กฎหมาย และนโยบาย วิเคราะห์กระบวนการเป็น “subject” ของนักกิจกรรมกลุ่มแสวงหาความชอบธรรม (Seek Justice) คุณลักษณะที่ส่งผลต่อการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของผู้บริหารสตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ และปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้ป่วยจิตเวช ศึกษาการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับ-ส่งพัสดุผ่านแอปพลิเคชั่นairpay ของประชากรในกรุงเทพฯและปริมณฑล สถานภาพขององค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโบราณอีสานของประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การเป็นผู้ประกอบการในระบบทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ รวมถึงบทบาทของบรรษัทข้ามชาติในประเทศไทยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ กรณีศึกษาเกี่ยวกับนโยบายรถคันแรก


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98391CHECK SHELVES
Political Science Library300.72 ก498DUE 04-10-21
Political Science Library300.72 ก498CHECK SHELVES
Political Science Library300.72 ก498CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)300.72 ก498 ล.2 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)300.72 ก498 ล.2 2561CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 19