Home  /  TAIC New Arrivals


โครงสร้างทฤษฎีแนวคิดสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน

นำเสนอต้นกำเนิดทางประวัติศาสตร์ความคิดด้านโครงสร้างทฤษฎีแนวคิดสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน การสร้างและการพัฒนาระบบโครงสร้างทฤษฎี ทฤษฎีการปฏิรูปและเปิดประเทศ ทฤษฎีระบบเศรษฐกิจสังคม ทฤษฎีการเมืองประชาธิปไตย ทฤษฎีการสร้างวัฒนธรรม และทฤษฎีการสร้างระบอบสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน อธิบายทฤษฎีชาติพันธุ์ ทฤษฎีการปกครองตามหลักนิติธรรม ทฤษฎีการทูตสันติภาพ และทฤษฎีการสร้างพรรคสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน รวมถึงศึกษาเป้าหมายในการสร้างสรรค์สังคมพออยู่พอกินรอบด้าน และการทำให้แนวคิดยุทธศาสตร์ความฝันของจีนในการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนเป็นความจริง