ดิน น้ำ ข้าว และชาวนา: ชาติพันธุ์วรรณนาของชาวนาบางระกำ

ดิน น้ำ ข้าว และชาวนา: ชาติพันธุ์วรรณนาของชาวนาบางระกำ

ศึกษาความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของพื้นที่เกษตรกรรมผ่านมุมมองชีวิตของชาวนา สังคมชาวนา และสังคมไทย จากการสำรวจพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวนากับเงื่อนไขทางสภาวะแวดล้อม การปรับตัวของชาวนาต่อสภาพภูมิศาสตร์ ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าว รวมถึงเปรียบเทียบชาวนานอกเขตชลประทานกับชาวนาในโครงการบางระกำโมเดล


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98461DUE 30-09-21
Central Library (5th Floor)305.963 ฐ219ด 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)305.963 ฐ219ด 2562CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 17