Home  /  TAIC New Arrivals


ดิน น้ำ ข้าว และชาวนา: ชาติพันธุ์วรรณนาของชาวนาบางระกำ

ศึกษาความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของพื้นที่เกษตรกรรมผ่านมุมมองชีวิตของชาวนา สังคมชาวนา และสังคมไทย จากการสำรวจพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวนากับเงื่อนไขทางสภาวะแวดล้อม การปรับตัวของชาวนาต่อสภาพภูมิศาสตร์ ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าว รวมถึงเปรียบเทียบชาวนานอกเขตชลประทานกับชาวนาในโครงการบางระกำโมเดล