แผนผังพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๑

แผนผังพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๑

นำเสนอโครงการวิวัฒนาการด้านการวางผังเมืองในประเทศไทยช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ จากเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติและราชกิจจานุเบกษา ศึกษาแผนผังพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๑ จุดเริ่มต้นการปฏิรูปประเทศด้วยแนวคิดและเทคนิคแบบตะวันตกนับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การวางผังเมืองแบบสากล (Town Planning) และกระแสการพัฒนาแบบตะวันตกสมัยใหม่ (Modernization) ร่วมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการผังเมืองชุดแรกแห่งสยาม วิเคราะห์หลักการทางผังเมืองแบบสากลจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการแผนผังพระนคร พ.ศ. ๒๔๗๑ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่มีประเด็นต่อการพัฒนาเมือง ประกอบด้วย สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การขยายตัวของขอบเขตพระนคร ชุมชนแออัดของคนจนเมือง และโครงการออกแบบวางผังพื้นที่สำคัญของพระนคร


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98431CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionสถ 15 018277 2562LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)711.409593 ผ932 2562CHECK SHELVES
Arts LibraryHT169 พ153ผCHECK SHELVES
Arts LibraryHT169 พ153ผCHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 12