Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร

สรุปปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และทบทวนการใช้แนวทางชุมชนในการเผชิญความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในเอเชีย-แปซิฟิก วิเคราะห์การนำเสนอข่าวสถานการณ์ความรุนแรงของสื่อมวลชน นโยบายและแนวทางแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการศึกษาแนวทางเสริมสร้างศักยภาพชุมชน นำเสนอบทวิเคราะห์รายงานข่าวเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ความรุนแรงที่มัสยิดกรือเซะและที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น กล่าวถึงการอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสันติสุขและการสร้างความมั่นใจในการทำงานชุมชนภายใต้สถานการณ์ขัดแย้งสำหรับบุคคลในสามจังหวัดชายแดนภายใต้


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98395CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram