รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร

สรุปปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และทบทวนการใช้แนวทางชุมชนในการเผชิญความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในเอเชีย-แปซิฟิก วิเคราะห์การนำเสนอข่าวสถานการณ์ความรุนแรงของสื่อมวลชน นโยบายและแนวทางแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการศึกษาแนวทางเสริมสร้างศักยภาพชุมชน นำเสนอบทวิเคราะห์รายงานข่าวเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10 เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์ความรุนแรงที่มัสยิดกรือเซะและที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น กล่าวถึงการอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสันติสุขและการสร้างความมั่นใจในการทำงานชุมชนภายใต้สถานการณ์ขัดแย้งสำหรับบุคคลในสามจังหวัดชายแดนภายใต้


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98395CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 26