จริยธรรมเพื่อคนทั้งโลก

จริยธรรมเพื่อคนทั้งโลก

ศึกษาแนวคิดข้ามพ้นศาสนาจากองค์ทะไลลามะด้วยวิธีการเข้าถึงจริยธรรมโดยไม่ต้องมีความเชื่อทางศาสนา นำเสนอหลักจริยธรรมแบบโลกวิสัย (secular ethics) ผ่านมุมมองของพุทธศาสนาแบบเถรวาท การพัฒนาวิสัยทัศน์และการปฏิบัติเพื่อบรรลุจริยธรรม อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างความกรุณากับปัญหาเรื่องความยุติธรรมในสังคม การแสวงหาความสุขผ่านการให้ การรับมือกับกิเลส การเข้าถึงจริยธรรมและการอบรมบ่มเพาะจิตที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางจิต


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98361CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)205 ท592ข 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)205 ท592ข 2562CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 19