Home  /  TAIC New Arrivals


จริยธรรมเพื่อคนทั้งโลก

ศึกษาแนวคิดข้ามพ้นศาสนาจากองค์ทะไลลามะด้วยวิธีการเข้าถึงจริยธรรมโดยไม่ต้องมีความเชื่อทางศาสนา นำเสนอหลักจริยธรรมแบบโลกวิสัย (secular ethics) ผ่านมุมมองของพุทธศาสนาแบบเถรวาท การพัฒนาวิสัยทัศน์และการปฏิบัติเพื่อบรรลุจริยธรรม อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างความกรุณากับปัญหาเรื่องความยุติธรรมในสังคม การแสวงหาความสุขผ่านการให้ การรับมือกับกิเลส การเข้าถึงจริยธรรมและการอบรมบ่มเพาะจิตที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางจิต