Home  /  TAIC New Arrivals


จากรักโรแมนติกสู่การต่อสู้ทางชนชั้น: อ่าน “ส่งชู้สอนสาว” วรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไตดำในเวียดนาม

วิเคราะห์และอธิบายความสำคัญของวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่อง “ส่งชู้สอนสาว” ของชาวไตดำ เวียดนาม และชี้ให้เห็นการขยายพรมแดนการศึกษาในบริบทของเวียดนามศึกษา พิจารณา“ส่งชู้สอนสาว” ในบริบทสังคมไตสมัยต่าง ๆ และอธิบายเนื้อหารายละเอียดของวรรณกรรมด้วยการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของชาวไตในอดีต อภิปรายถึงลักษณะเชิงวรรณศิลป์ของวรรณกรรม และเหตุผลในการคัดเลือกมาส่งเสริมให้คนเวียดนามทั้งเยาวชนและคนทั่วไปอ่าน รวมถึงนำเสนอบทประพันธ์ “ส่งชู้สอนสาว” อันเป็นเรื่องความรักของหนุ่มสาวที่พลัดพรากกันจนที่สุดได้กลับมาครองรักกันในบั้นปลายของชีวิต ที่ผู้เขียนแปลและถ่ายทอดความหมายเป็นภาษาไทย