Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


จากรักโรแมนติกสู่การต่อสู้ทางชนชั้น: อ่าน “ส่งชู้สอนสาว” วรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไตดำในเวียดนาม

จากรักโรแมนติกสู่การต่อสู้ทางชนชั้น: อ่าน “ส่งชู้สอนสาว” วรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไตดำในเวียดนาม

วิเคราะห์และอธิบายความสำคัญของวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่อง “ส่งชู้สอนสาว” ของชาวไตดำ เวียดนาม และชี้ให้เห็นการขยายพรมแดนการศึกษาในบริบทของเวียดนามศึกษา พิจารณา“ส่งชู้สอนสาว” ในบริบทสังคมไตสมัยต่าง ๆ และอธิบายเนื้อหารายละเอียดของวรรณกรรมด้วยการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของชาวไตในอดีต อภิปรายถึงลักษณะเชิงวรรณศิลป์ของวรรณกรรม และเหตุผลในการคัดเลือกมาส่งเสริมให้คนเวียดนามทั้งเยาวชนและคนทั่วไปอ่าน รวมถึงนำเสนอบทประพันธ์ “ส่งชู้สอนสาว” อันเป็นเรื่องความรักของหนุ่มสาวที่พลัดพรากกันจนที่สุดได้กลับมาครองรักกันในบั้นปลายของชีวิต ที่ผู้เขียนแปลและถ่ายทอดความหมายเป็นภาษาไทย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98369CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)398.209597 ย333จ 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)398.209597 ย333จ 2561CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram