แพลตฟอร์มอีโคโนมีและผลกระทบต่อแรงงานในภาคบริการ: กรณีศึกษาในประเทศไทย

แพลตฟอร์มอีโคโนมีและผลกระทบต่อแรงงานในภาคบริการ: กรณีศึกษาในประเทศไทย

นำเสนอเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Platform Economy) และการตอบสนองเชิงนโยบายโดยรัฐบาลต่างประเทศ คำนิยามและประเภทของงานบนแพลตฟอร์ม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐศาสตร์การเมือง ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง และประเด็นท้าทายต่อการกำกับดูแลเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม วิเคราะห์กรณีศึกษาของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มในประเทศไทย ด้านการขนส่ง การให้บริการที่พักอาศัย และการให้บริการทำความสะอาด ได้แก่ แพลตฟอร์มอูเบอร์ (UBER) แพลตฟอร์มบีเอ็นบี (Airbnb) แพลตฟอร์มบีนีท (BeNeat) รวมถึงข้อสรุปของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและผลกระทบต่อตลาดแรงงาน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ

updated by Sumal Chausaraku

views 29