การประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาด ASEAN E-commerce

การประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาด ASEAN E-commerce

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ภาพรวมการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกและตลาดอาเซียน และงานวิจัยด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์และเปรียบเทียบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียนปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2563 (ASEAN ICT Masterplan) และแนวทางการลดอุปสรรคเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน อธิบายข้อมูลตลาด E-commerce ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน และศักยภาพ โอกาส ความท้าทายและการหาลู่ทางการเข้าสู่ตลาด E-commerce สำหรับ SMEs ไทย รวมถึงแนวทางการเข้าสู่ตลาดมาเลเซียและเวียดนาม


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library341.2473 ก491 2560CHECK SHELVES
Chula Business School Library341.2473 ก491 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)341.2473 ก491 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)341.2473 ก491 2560CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98363CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 12