การสำรวจทัศนคติและความต้องการของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

การสำรวจทัศนคติและความต้องการของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

นำเสนอทัศนคติ ความต้องการของประชาชน และข้อเสนอแนะต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำแนกตามภาพรวมระดับประเทศ เขตภูมิภาค เขตพื้นที่เมืองและชนบท กลุ่มอายุ และระดับการศึกษา ให้รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) แสดงการกระจายตัวของข้อมูลตามประเด็นวิจัยที่สำคัญ ได้แก่ ทัศนคติและการรับรู้ต่อสภาพสังคมและการเมืองในปัจจุบัน ความต้องการของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ต้องการให้ปฏิรูป ความพึงพอใจต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98414CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 31