Home  /  TAIC New Arrivals


ฝากไทย: นวัตกรรมของที่ระลึกสำหรับการท่องเที่ยว

นำเสนอนวัตกรรมของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน อัตลักษณ์ของที่ระลึกและกราฟิกดีไซน์สะท้อนพื้นถิ่น และการออกแบบของที่ระลึกในนามประเทศไทยและจังหวัดต่างๆ ครอบคลุมกรณีศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพชรบุรี น่าน ลำปาง และขอนแก่น ศึกษารูปแบบงานหัตถกรรมและหัตถอุตสาหกรรมกับแนวคิดการออกแบบของที่ระลึกใน 22 จังหวัด รวมถึงตัวอย่างการออกแบบของที่ระลึกเชิงอุตสาหกรรมเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว