จิตอาสาอาเซียน องค์ความรู้: จิตอาสาในอาเซียนภาคพื้นสมุทรและภาคพื้นทวีป

จิตอาสาอาเซียน องค์ความรู้: จิตอาสาในอาเซียนภาคพื้นสมุทรและภาคพื้นทวีป

สำรวจงานจิตอาสาเพื่อสร้างความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน นำเสนอนิยามความหมาย พัฒนาการ รูปแบบและกิจกรรม ผลกระทบ กรณีศึกษา และบทบาทของรัฐ และภาคประชาสังคมต่องานจิตอาสาในแต่ละประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98365CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 36