Home  /  TAIC New Arrivals


วารสารจดหมายข่าวกรมราชเลขานุการในพระองค์ ปีที่2 ฉบับที่ 1-2 ตุลาคม 2560-มกราคม 2561 และ กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2561

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นำเสนอพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ข้อมูลโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา และโครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนา ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรีที่ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2560 และเดือนมกราคม-เมษายน 2561