Home  /  TAIC New Arrivals


คนสำคัญในราชสำนัก : จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์

กล่าวถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยผู้สร้างคุณูปการแก่ประเทศในด้านต่างๆ เช่น การเมืองการปกครอง การต่างประเทศ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม โดยเน้นที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคบุรุษเรืองนาม และภาคนารีลือนาม