คนสำคัญในราชสำนัก : จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์

คนสำคัญในราชสำนัก : จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์

กล่าวถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยผู้สร้างคุณูปการแก่ประเทศในด้านต่างๆ เช่น การเมืองการปกครอง การต่างประเทศ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม โดยเน้นที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคบุรุษเรืองนาม และภาคนารีลือนาม


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 96944CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)923.1593 พ686ค 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)923.1593 พ686ค 2561CHECK SHELVES
Arts LibraryDS576.4 พ235คCHECK SHELVES
Arts LibraryDS576.4 พ235คCHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 12