พระอัครมเหสี พระบรมราชินี พระชายานารี เจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมในรัชกาลที่ 1-7

พระอัครมเหสี พระบรมราชินี พระชายานารี เจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมในรัชกาลที่ 1-7

รวบรวมรายพระนามและรายนามพร้อมพระประวัติและประวัติอย่างย่อของพระภรรยาเจ้า ในแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 7 พร้อมเรียบเรียงการลำดับชั้นพระอิสริยยศและฐานันดรศักดิ์ของเจ้านายฝ่ายในอดีต


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 78306CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 11