Home  /  TAIC New Arrivals


ร่วม เรียน เปลี่ยน แปง

นำเสนอการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 14 โครงการของสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จัดหมวดหมู่เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การพัฒนาและฟื้นฟูชุมชน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม-ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และการออกแบบสถาปัตยกรรม ยกตัวอย่างเช่น โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนตาก๊ก โครงการพื้นที่สุขภาวะ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัดคูเต่า สถาบันอาศรมศิลป์ ผังแม่บทและอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และหอศิลป์ไม้ไผ่ เล่าถึงความเป็นมา โจทย์หรือสภาพปัญหา กระบวนการมีส่วนร่วมและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ร่วมกับภาพถ่ายสถานที่จริงและภาพวาดประกอบที่สรุปสภาพความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการมีส่วนร่วมสำคัญแต่ละโครงการ