ร่วม เรียน เปลี่ยน แปง

ร่วม เรียน เปลี่ยน แปง

นำเสนอการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 14 โครงการของสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จัดหมวดหมู่เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การพัฒนาและฟื้นฟูชุมชน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม-ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และการออกแบบสถาปัตยกรรม ยกตัวอย่างเช่น โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนตาก๊ก โครงการพื้นที่สุขภาวะ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัดคูเต่า สถาบันอาศรมศิลป์ ผังแม่บทและอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และหอศิลป์ไม้ไผ่ เล่าถึงความเป็นมา โจทย์หรือสภาพปัญหา กระบวนการมีส่วนร่วมและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ร่วมกับภาพถ่ายสถานที่จริงและภาพวาดประกอบที่สรุปสภาพความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการมีส่วนร่วมสำคัญแต่ละโครงการ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97953CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)727.9 ภ373ร 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)727.9 ภ373ร 2561CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 12