Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


ร่วม เรียน เปลี่ยน แปง

ร่วม เรียน เปลี่ยน แปง

นำเสนอการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 14 โครงการของสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จัดหมวดหมู่เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การพัฒนาและฟื้นฟูชุมชน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม-ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และการออกแบบสถาปัตยกรรม ยกตัวอย่างเช่น โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนตาก๊ก โครงการพื้นที่สุขภาวะ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัดคูเต่า สถาบันอาศรมศิลป์ ผังแม่บทและอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และหอศิลป์ไม้ไผ่ เล่าถึงความเป็นมา โจทย์หรือสภาพปัญหา กระบวนการมีส่วนร่วมและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ร่วมกับภาพถ่ายสถานที่จริงและภาพวาดประกอบที่สรุปสภาพความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการมีส่วนร่วมสำคัญแต่ละโครงการ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)97953CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)727.9 ภ373ร 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)727.9 ภ373ร 2561CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram