การบริหารจัดการการเมืองท้องถิ่นและเมือง

การบริหารจัดการการเมืองท้องถิ่นและเมือง

นำเสนอการก่อเกิดพัฒนาการท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากรากฐานของท้องถิ่นชาวตะวันตกจนถึงบริบทของท้องถิ่นไทย ศึกษาชุมชนการเมืองที่มีการจัดการตนเองของสยามโบราณ และหลักการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาความสัมพันธ์ส่วนท้องถิ่นกับรัฐบาลส่วนกลาง แนวคิดการเมืองของท้องถิ่น การบริหารจัดการท้องถิ่น และการปกครองท้องถิ่นในไทย ได้แก่ สุขาภิบาล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงบริการสาธารณะของท้องถิ่นและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปท้องถิ่น


LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library352.7344 ร113กCHECK SHELVES
Political Science Library352.7344 ร113กCHECK SHELVES
Political Science Library352.7344 ร113กCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98306CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)352.7344 ร113ก 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)352.7344 ร113ก 2561CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 29