2475: เส้นทางคนแพ้

2475: เส้นทางคนแพ้

นำเสนอชีวิตของนายทหารแกนนำหลักในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วง พ.ศ. 2475 ทีมีสมญานามว่า“สี่ทหารเสือ” ได้แก่ พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) พระยาประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น) และผู้มีบทบาทร่วมสมัยอีกท่าน คือ พระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ) บรรยายเส้นทางแห่งมิตรภาพ อำนาจ และความขัดแย้ง รวมถึงเอกสารสำคัญในช่วงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วง พ.ศ. 2475


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98320CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.3042 บ252ส 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.3042 บ252ส 2562CHECK SHELVES
Political Science Library959.3042 บ252สCHECK SHELVES
Political Science Library959.3042 บ252สCHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 15