Home  /  TAIC New Arrivals


2475: เส้นทางคนแพ้

นำเสนอชีวิตของนายทหารแกนนำหลักในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วง พ.ศ. 2475 ทีมีสมญานามว่า“สี่ทหารเสือ” ได้แก่ พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) พระยาประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น) และผู้มีบทบาทร่วมสมัยอีกท่าน คือ พระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ) บรรยายเส้นทางแห่งมิตรภาพ อำนาจ และความขัดแย้ง รวมถึงเอกสารสำคัญในช่วงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วง พ.ศ. 2475