การต่อสู้ทางความคิดเพื่อเอาชนะการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

การต่อสู้ทางความคิดเพื่อเอาชนะการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศึกษาโครงสร้างทางความคิด การบ่มเพาะ และเผยแพร่อุดมการณ์ต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนของกลุ่มก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อธิบายคำจำกัดความ รูปแบบ และวิธีการก่อความไม่สงบ เหตุผลในการเข้าร่วมขบวนการก่อความไม่สงบ และปัจจัยที่ทำให้เกิดความคิดต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดน นำเสนอแนวนโยบายของรัฐไทยในการเอาชนะการก่อความไม่สงบ รวมถึงเสนอแนะแนวทางพัฒนาการต่อสู้ทางความคิดของรัฐไทยเพื่อยุติความรุนแรงอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98331CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 16