การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ

การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ

นำเสนอความสำคัญ โอกาส และความท้าทายต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ศึกษายุทธศาสตร์ชาติในการสร้างมูลค่าทางการเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต การส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกอย่างยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงวิเคราะห์กลไกและกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในปัจจุบัน และการเสนอแนะแนวทางพร้อมสรุปแผนงาน โครงการสำคัญในช่วง 2561-2571


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98342CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 19