Home  /  TAIC New Arrivals


การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ

นำเสนอความสำคัญ โอกาส และความท้าทายต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ศึกษายุทธศาสตร์ชาติในการสร้างมูลค่าทางการเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต การส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกอย่างยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงวิเคราะห์กลไกและกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในปัจจุบัน และการเสนอแนะแนวทางพร้อมสรุปแผนงาน โครงการสำคัญในช่วง 2561-2571