เวทีสาธารณะ: ประชาธิปไตยช่วงเปลี่ยนผ่าน

เวทีสาธารณะ: ประชาธิปไตยช่วงเปลี่ยนผ่าน

นำเสนอสาระทางวิชาการจากหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปส.) กล่าวถึงสำนึกของพลเมืองในการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยสู่ความยั่งยืน รูปแบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เหมาะสมกับประเทศไทย กลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันการเมือง และบทบาทผู้นำทางการเมืองไทยในการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยในช่วงเปลี่ยนผ่าน ศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้เยาวชนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งแรกออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บทบาทของสื่อมวลชนต่อประชาชนและระบบราชการกับการก้าวสู่ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน และการปฏิรูปองค์กรตำรวจกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย รวมถึงบันทึกประสบการณ์จากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับสภาพสังคมทั้งในและต่างประเทศ


LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (4th Floor)JQ1745 ว913 2559CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98354CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 7