ยุทธศาสตร์การจัดการคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ยุทธศาสตร์การจัดการคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการจัดการกับคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย นโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาติของประเทศในแถบเอเชีย นโยบายแรงงานข้ามชาติในประเทศไต้หวัน เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ และการเจรจานำเข้าแรงงานต่างด้าวตามข้อตกลงร่วมกันในลักษณะทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน นำเสนอสถานการณ์และปัญหาคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมายในประเทศไทย และยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมถึงผลประโยชน์แห่งชาติและวัตถุประสงค์มูลฐานในการจัดการคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98255CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 15