Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


พิพิธภัณฑ์บ้าน: คุณค่าและความหลากหลาย

พิพิธภัณฑ์บ้าน: คุณค่าและความหลากหลาย

นำเสนอเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ที่ใช้เรือนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาการจัดแสดงและการบริหารจัดการ ศึกษาพิพิธภัณฑ์บ้านในไทย ความหมายของพิพิธภัณฑ์บ้านในกระบวนการภัณฑารักษ์ และพิพิธภัณฑ์บ้านในมุมมองของผู้ชม รวบรวมพิพิธภัณฑ์บ้านจำแนกตามประเภทของผู้เป็นเจ้าของเรือนเดิม ได้แก่ บ้านเจ้าขุนมูลนาย ข้าราชการ บ้านพ่อค้า คหบดี กุฏิพระสงฆ์ และบ้านศิลปิน นักเขียน นักดนตรี รวมถึงทำเนียบนามพิพิธภัณฑ์บ้านจากฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)98252CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)002.074 ป147พ 2561CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)002.074 ป147พ 2561CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram