Home  /  TAIC New Arrivals


ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย: ความฝันหรือความจริง

นำเสนอแนวคิด ดัชนีรวม องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และการวัดความอยู่ดีมีสุข (Well-being) ศึกษาแนวคิดความอยู่ดีมีสุขกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ได้แก่ นโยบายด้านสาธารณสุข ด้านแรงงาน ด้านความมั่นคงของมนุษย์ ความอยู่ดีมีสุขกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และทิศทางนโยบายครอบครัวในประเทศไทย อธิบายสถานการณ์ความอยู่ดีมีสุขของไทยในมิติด้านสุขภาพ การศึกษา การทำงาน รายได้ ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ครอบครัวและชุมชน การคมนาคมและการสื่อสาร และการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคม รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุข