มาตรการการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐในศตวรรษที่ 21

มาตรการการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐในศตวรรษที่ 21

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทฤษฎีภัยคุกคามและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ กล่าวถึง พัฒนาการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ การดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการละเมิดการรักษาความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงนำเสนอแนวโน้ม ทิศทาง และมาตรการการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐในศตวรรษที่ 21


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98247CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 15