การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

นำเสนอการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาแนวคิดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น บทบาทของระบบงานสารสนเทศเพื่อธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศอินเดีย อธิบายการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย รวมถึงเสนอแนวทางการป้องกันการทุจริตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการกำหนดรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98257CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 11