Home  /  TAIC New Arrivals


ระบอบลัทธิสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน

นำเสนอพัฒนาการของประเทศจีนภายใต้ระบอบลัทธิสังคมนิยม ศึกษาลักษณะของประเทศจีนใหม่และระบบอำนาจรัฐ การสำรวจระบอบสังคมนิยมที่เหมาะสมกับสภาวะของประเทศจีน และการสร้างระบอบสังคมนิยมอัตลักษณ์จีนและการนำไปปฏิบัติ กล่าวถึงการตั้งเป้าหมายปฏิรูประบบตลาดแบบสังคมนิยม การจัดวางระบบในการพัฒนาข้ามศตวรรษ และยุทธศาสตร์การบริหารประเทศใหม่และการเสริมความเข้มแข็ง รวมถึงอธิบายพื้นฐานด้านการสร้างระบอบสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสังคมที่นำไปสู่การสร้างสังคมกินดีอยู่ดีอย่างรอบด้าน