ระบอบลัทธิสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน

ระบอบลัทธิสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน

นำเสนอพัฒนาการของประเทศจีนภายใต้ระบอบลัทธิสังคมนิยม ศึกษาลักษณะของประเทศจีนใหม่และระบบอำนาจรัฐ การสำรวจระบอบสังคมนิยมที่เหมาะสมกับสภาวะของประเทศจีน และการสร้างระบอบสังคมนิยมอัตลักษณ์จีนและการนำไปปฏิบัติ กล่าวถึงการตั้งเป้าหมายปฏิรูประบบตลาดแบบสังคมนิยม การจัดวางระบบในการพัฒนาข้ามศตวรรษ และยุทธศาสตร์การบริหารประเทศใหม่และการเสริมความเข้มแข็ง รวมถึงอธิบายพื้นฐานด้านการสร้างระบอบสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสังคมที่นำไปสู่การสร้างสังคมกินดีอยู่ดีอย่างรอบด้าน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98194CHECK SHELVES
Political Science Library320.951 ห353รCHECK SHELVES
Political Science Library320.951 ห353รCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.951 ห353ร 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.951 ห353ร 2562CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 108