พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

ศึกษาตัวอย่างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน โดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอชุมชนตัวอย่างที่ประสบปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย สภาพปัญหา การใช้แนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหา และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังจากการน้อมนำแนวพระราชดำริปรับใช้กับพื้นที่เป้าหมาย ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน รัฐ ท้องถิ่น และภาคเอกชน โดยถ่ายทอด 16 ตัวอย่างความสำเร็จของ 16 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ได้แก่ บ้านม่วงชุมจังหวัดเชียงราย ลุ่มน้ำลาวจังหวัดเชียงราย บ้านป่าภูถ้ำภูกระแตจังหวัดหนองคาย บ้านผาชันจังหวัดอุบลราชธานี คลองรังสิตจังหวัดปทุมธานี บ้านศาลาดินจังหวัดนครปฐม และบ้านทับคริสต์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98229CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 12