Home  /  TAIC New Arrivals


การค้าและการลงทุนในกัมพูชา

นำเสนอเนื้อหาจากการเสวนาและบรรยายในโครงการ “สิบเคล็ดลับเปิดประตูสู่กัมพูชา” เกี่ยวกับการค้า การลงทุน การศึกษา และปัญหาเกี่ยวกับแรงงานในประเทศกัมพูชา ศึกษาการใช้สื่อโฆษณา การเปิดตลาดสินค้า โลจิสติกส์ ธนาคารและการลงทุน การย้ายฐานการผลิต ภาษาในอาหารขแมร์ และการค้าชายแดนในประเทศกัมพูชา รวมถึงความเข้าใจเรื่องแรงงานย้ายถิ่นกัมพูชาในสังคมไทย และปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในกัมพูชา