ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางถนนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางถนนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

นำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางถนนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาโครงข่ายทางถนน การเปรียบเทียบรูปแบบและโครงข่ายทางถนนของประเทศไทยกับต่างประเทศ นโยบายภาครัฐที่มีผลต่อการพัฒนารูปแบบของระบบโครงข่ายในปัจจุบัน ความพร้อมของโครงข่ายทางถนนของไทยกับการเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน และแนวโน้มการเติบโตภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค อธิบายข้อตกลงระหว่างประเทศในการขนส่งทางถนน ระบบ National Single Window (NSW) และปัญหาการเชื่อมต่อบริเวณชายแดน รวมถึงวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาโครงข่ายถนนของประเทศไทย และปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการขนส่งทางถนน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 98088CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 23