Home  /  TAIC New Arrivals


ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางถนนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

นำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางถนนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ศึกษาทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาโครงข่ายทางถนน การเปรียบเทียบรูปแบบและโครงข่ายทางถนนของประเทศไทยกับต่างประเทศ นโยบายภาครัฐที่มีผลต่อการพัฒนารูปแบบของระบบโครงข่ายในปัจจุบัน ความพร้อมของโครงข่ายทางถนนของไทยกับการเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน และแนวโน้มการเติบโตภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค อธิบายข้อตกลงระหว่างประเทศในการขนส่งทางถนน ระบบ National Single Window (NSW) และปัญหาการเชื่อมต่อบริเวณชายแดน รวมถึงวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาโครงข่ายถนนของประเทศไทย และปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการขนส่งทางถนน