Home  /  TAIC New Arrivals


140 ปี “การ์ตูน” เมืองไทย (ประวัติและตำนาน พ.ศ. 2417-2557)

นำเสนอประวัติและตำนานของการ์ตูนตลอด 140 ปีในประเทศไทย อธิบายคำนิยามและความหมายของการ์ตูน จุดเริ่มต้นของการ์ตูนในยุโรป และช่วงตั้งต้นของการ์ตูนในสมัยรัชกาลที่ 5 ศึกษาวิวัฒนาการของการ์ตูนในสมัยรัชกาลที่ 6-8 และการ์ตูนกับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงในรัชกาลที่ 9 วิเคราะห์ยุคสมัยการ์ตูนญี่ปุ่นแปลไทยในพุทธทศวรรษที่ 2510 ยุคเฟื่องฟูของการ์ตูนเล่มละบาทในพุทธทศวรรษที่ 2520 และยุคการ์ตูนลิขสิทธิ์ในพุทธทศวรรษที่ 2530 รวมถึงการ์ตูนเมืองไทยในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจช่วงพุทธทศวรรษที่ 2540 และพุทธทศวรรษที่ 2550