การปรับปรุงกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอนุวัติตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การปรับปรุงกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอนุวัติตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นำเสนอแนวคิด สนธิสัญญา ปฏิญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) หรือธรรมนูญอาเซียน ข้อตกลงของอาเซียน (Blue Print AEC) ศึกษาแนวคิดด้านความมั่นคงกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แนวทางการปรับปรุง พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แนวทางการทบทวน การอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และข้อตกลงของอาเซียนภายใต้ความตกลงว่าด้วยการบริการอาเซียน รวมถึงผลกระทบทางด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงแห่งชาติและความมั่นคงร่วมสมัยที่มีต่อการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว วิเคราะห์พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและการวางมาตรฐานกลางของการขออนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97363CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 20