รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2561

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2561

รวบรวมข้อมูลสถิติของประเทศไทย ปี 2561 ในรูปแบบของตาราง และแผนภูมิ โดยแบ่งสถิติเป็น 21 กลุ่ม ได้แก่ สถิติสังคม แรงงาน การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ สวัสดิการสังคม หญิงและชาย รายได้และรายข่ายครัวเรือน ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง เศรษฐกิจ เกษตรและประมง พลังงาน การค้าและราคา การขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การท่องเที่ยวและกีฬา การเงิน การธนาคารและประกันภัย การคลัง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)315.93 ส314 2550LIB USE ONLY
Central Library : Reference Collection315.93 ส314 2556LIB USE ONLY
Economics Library : Reference CollectionHA1781 ส215รLIB USE ONLY
Political Science Library : Reference Collection315.93 รง451 2550LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 74105CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 80019CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 84562CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 87022DUE 04-10-21
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 92514CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 94511CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 14